Ons onderwijs

Over het onderwijs op de Plaggenborg
OBS Plaggenborg is een openbare school die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de gemeente Westerwolde. (link Westerwolde) De school is gesticht in 1809.
De school is een basisschool voor openbaar onderwijs, toegankelijk voor iedereen, ongeacht hun maatschappelijke, godsdienstige overtuiging of nationaliteit.
De basisschool hanteert de term "Passend onderwijs" in haar schoolplan, hetgeen betekent dat ze probeert om te gaan met alle mogelijke verschillen die er tussen leerlingen bestaan. De school stelt zich tot doel om de leerlingen onderwijs op maat te bieden.
OBS Plaggenborg staat in het dorp Jipsinghuizen aan de Wollinghuizerweg.
Het dorp is gelegen in Westerwolde, de streek in het zuidoosten van de provincie Groningen. Jipsinghuizen wordt omringd door de kernen Sellingen, Vlagtwedde en Bourtange. Daarnaast is Jipsinhuizen omringd door een groot aantal buurtschappen.
Het aantal leerlingen op de OBS Plaggenborg bedroeg voor het schooljaar 2018-2019 gemiddeld 62 leerlingen. Dit aantal leerlingen lijkt de komende jaren stabiel te blijven.
Aan de school zijn 5 leerkrachten, een onderwijsassistent, twee vakleerkrachten voor lichamelijke oefening, een vrijwillige conciërge, een MRT (motorische remedial teaching) leerkracht en een logopediste verbonden.
De school beschikt over 3 leslokalen, 1 speellokaal, een personeelsruimte, een directiekamer, een IB ruimte / Bibliotheek en een ruime hal die tevens dienst doet als onderwijsruimte. Verder is er een overdekte fietsenstalling, een schoolplein, een speel-/sportveld met daarop diverse klim- en klauterwerktuigen. Daarnaast beschikt de school over een buitenlokaal. Naast de school ligt een bosje van Natuurmonumenten, hierin is voor de jongste leerlingen een ontdekpad aangelegd. De oudste leerlingen plegen hier licht onderhoud, maar bouwen er ook hutten.
In de school is de peuterspeelzaal “Plaggenborg” van Rzijn gevestigd.

Waar wij trots op zijn en hard aan werken

 • Wil kinderen motiveren om zich te ontwikkelen;

 • Laat kinderen leren van- en met elkaar;

 • Accepteert verschillen tussen leerlingen;

 • Leert kinderen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een veranderende maatschappij;

 • Heeft hoge verwachtingen van alle kinderen, laat ieder kind maximaal presteren;

 • Werkt aan een oplossingsgerichte houding, zelfredzaamheid en zelfstandigheid;

 • Stimuleert buiten spelen, werken, sporten en ontdekken.


Hoe gaan we op de Plaggenborg met elkaar en onze omgeving om?
Wij zijn een openbare basisschool met betekenisvol onderwijs, eigenheid van het individu en zelfstandigheid van iedereen in ons samenzijn.

De kenmerken

 • De school kenmerkt zich door een goede structuur en organisatie. Er is een gezellig en professioneel team om mee samen te werken.

 • Uitgangspunt bij het leren en ontwikkelen van de kinderen is de persoonlijke aandacht en het respect voor elkaars talenten en eigenheden.

 • Een goede sfeer en goed werkklimaat willen we bereiken door kinderen positief aan te moedigen en elkaar te laten helpen. Binnen de groepen geven we de zelfstandigheid vorm door te werken met dag- en weektaken. In groep 1/2 doen we dit ook, middels het planbord.

 • Onze lijnen zijn hierdoor kort. Naar ouders, leerlingen, bestuur, andere scholen en onze schoolomgeving.


Een stukje geschiedenis
(bron: Wikipedia) Link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jipsinghuizen
In de naaste omgeving van het dorp Jipsinghuizen zijn urnenvelden gevonden uit late bronstijd.

In de buurt van Jipsinghuizen is in 1665 gevochten tussen de troepen van de bisschop van Münster en troepen van de stad Groningen. Westerwolde hoorde oorspronkelijk tot het bisdom Münster, maar was in de zestiende eeuw in handen van de stad Groningen gekomen. De slag werd gewonnen door de Groningers.

De bisschop zou een aantal jaren later weer terugkeren in het Groningerland. In 1672 probeerde hij de stad Groningen definitief op de knieën te krijgen. De mislukking daarvan wordt in Groningen nog jaarlijks gevierd op 28 augustus. Bij de buurtschap ligt nog het Bisschopskerkhof waar de gesneuvelden van de slag uit 1665 begraven liggen.

In 1915 kreeg een Jipsinghuizen een station aan de stoomtramlijn Winschoten - Ter Apel van de OG. De lijn werd in 1948 opgeheven, maar het station is anno 2010 nog aanwezig op de hoek Weenderstraat-Wollinghuizerweg.

Eén kilometer ten zuidoosten van Jipsinghuizen ligt de Jipsinghuizersluis in het Ruiten-Aa-kanaal. Dit kanaal kwam in 1920 gereed en werd tot na de tweede Wereldoorlog gebruikt door de beroepsvaart. Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is het weer bevaarbaar voor de pleziervaart met een beperkte diepgang en doorvaarthoogte.

In de Ruiten A in Jipsinghuizen staat een monument (zie inzet naar schooltijden) gewijd aan de werkverschaffing in Westerwolde. Initiatiefnemer voor de werkverschaffing was begin 1920 Jan Buiskool (burgemeester van achtereenvolgens Vlagtwedde en Delfzijl en rijksinspecteur van de werkverschaffing). De werkverschaffing werd georganiseerd door de in 1924 opgerichte NV Vereenigde Groninger Gemeenten, waar uiteindelijk 50 Groninger gemeenten lid van zijn geworden. De werklozen werden per tram naar Jipsinghuizen gebracht om in de omgeving van het dorp de heide te ontginnen. Ze overnachtten in barakkenkampen. De werklozen kregen een aanmerkelijk lager salaris dan gangbaar was in de landbouw. Het was zwaar lichamelijk werk en veel van de tewerkgestelden hadden een opleiding genoten en waren er in het geheel niet aan gewend.